Všeobecné obchodní podmínky

pro poskytování marketingových služeb

obchodní společností D-klima s.r.o.,  IČ 262 92 149, se sídlem Pustiměř 54, 683 21, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně v oddíle C, vložka 42077 (dále jen „poskytovatel“)

kontakt: sales@atelierpremium.cz
Telefon: +420 797 619 265

Obecná ustanovení

Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP Atelier Premium“) upravují vztahy, které vznikají mezi poskytovatelem a objednatelem na základě objednávky nebo smlouvy o poskytování marketingových služeb (dále jen „Smlouva“). VOP Atelier Premium upravují podmínky uzavření Smlouvy i podmínky vzájemné obchodní spolupráce poskytovatele s objednatelem. VOP Atelier Premium jsou pro poskytovatele a objednatele závazné a mají přednost před ustanoveními zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, která nemají donucující povahu. Objednatelem může být pouze plně svéprávná osoba bez zdanitelných příjmů či podnikající fyzická osoba nebo podnikající právnická osoba s aktivním a ověřeným účtem prodejce na Atelier.cz dle platných všeobecných obchodních podmínek portálu Atelier.cz dostupných na www.atelier.cz/obchodni-podminky.

I. Marketingové služby

Marketingovými službami podle těchto VOP Atelier Premium jsou:

 1. sestavování, systematizace, aktualizace a správa dat v počítačových databázích

 2. prezentace a reklama nabízeného zboží v prostředí Atelier.cz včetně on-line reklamy v počítačové síti

 3. prezentace prodávajícího na Internetu a v jiných médiích

 4. poradenství v oblasti prodeje bižuterie, bytových doplňků, výrobků z textilu, keramiky, uměleckých děl, výrobků z kůže, klenotů, výrobků ze vzácných kovů, nábytku, hraček, výrobků ze dřeva a plastických hmot, kloboučnického zboží, galanterie, svíček, floristiky, zrcadel a dalších výrobků s povahou řemeslné a umělecké tvorby.

 5. poskytování přístupu k informacím na Internetu

 6. elektronické poštovní služby, telekomunikace prostřednictvím platforem a portálů na Internetu

 7. poskytování přístupu do databází a systémů IT, poskytování telekomunikačních kanálů pro teleshoppingové služby, elektronická výměna zpráv prostřednictvím konferenčních linek, konferenčních místností a internetových fór, předávání informací na internetové adresy

 8. poskytování vyhledávacích služeb v Internetu

 9. návrh počítačového software, technické poradenství, poskytování nebo pronájem elektronických paměťových míst na Internetu, služby v oblasti IT

 10. Zastupování prodejců na trzích, festivalech a přehlídkách

 11. Služby pro zvyšování návštěvnosti a výkonu webových stránek

 12. Tvorba multimediálního obsahu

 13. Další služby dle platné nabídky poskytovatele uveřejněné na www.atelierpremium.cz

Konkrétní výběr marketingových služeb poskytovaných objednateli vymezuje objednávka či Smlouva. Tyto VOP Atelier Premium jsou doplněny podmínkami pro jednotlivé produkty poskytovaných marketingových služeb zveřejněnými na www.atelierpremium.cz. Tyto produktové podmínky mají přednost před VOP Atelier Premium, upravují-li stejná ustanovení odlišně.

II.Uzavření smlouvy

Smlouvu účastníci uzavírají v elektronické formě. Platnosti a účinnosti nabývá smlouva uhrazením stanovené částky formou bezhotovostní platby.

 • Pokud by ujednání Smlouvy bylo v rozporu s ujednáním VOP Atelier Premium , má přednost ujednání Smlouvy.

 • Tyto VOP Atelier Premium jsou nedílnou součástí Smlouvy.

III. Práva a povinnosti stran

 1. Práva a povinnosti účastníků Smlouvy neupravené Smlouvou nebo těmito VOP Atelier Premium se řídí zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

 2. Objednatel se zavazuje dodat poskytovateli podklady, označené ve Smlouvě jako nezbytné pro poskytnutí konkrétní služby. Podklady je objednatel povinen předat poskytovateli alespoň 3 pracovní dny před požadovaným zahájením poskytování služby.

 3. Poskytovatel má právo odmítnout nebo pozastavit poskytování služeb v případě, že:

  1. prezentace prodejce neodpovídá požadavkům stanovených institutem kurátora blíže definovaným v VOP Atelier.cz

  2. podklady podle odst. 2 tohoto článku nejsou úplné, nejsou v souladu s požadavky poskytovatele, neodpovídají Smlouvě nebo VOP Atelier Premium,

  3. požadavky objednatele jsou v rozporu s dobrými mravy, etickými pravidly nebo jsou způsobilé ohrozit veřejný pořádek nebo jsou v rozporu se zákonem

  4. zvolená služba je užívána v rozporu s právy nebo oprávněnými zájmy poskytovatele,

  5. objednatel se dostane do prodlení s úhradou ceny podle čl. IV těchto VOP Atelier Premium o více než 30 dní.

 4. Objednatel plně odpovídá za obsah jím dodaných podkladů. Tyto nesmí být v rozporu s platnými právními předpisy a nesmí porušovat autorská práva. Poskytovatel si vyhrazuje právo sám posoudit přípustnost obsahu dodaných podkladů.

 5. Poskytovatel o důvodech odmítnutí nebo pozastavení poskytování služby objednatele bezodkladně vyrozumí. Nezjedná-li objednatel ve lhůtě pěti dnů od vyrozumění nápravu, není poskytovatel povinen požadované služby poskytnout, aniž by musel vracet platby objednatelem již zaplacené. S tímto objednatel výslovně souhlasí.

 6. Objednatel se zavazuje dodržovat zásady bezpečného užívání počítače při práci s produkty poskytovatele a jeho subdodavatelů. V případě porušení této povinnosti poskytovatel neodpovídá objednateli za škody.

 7. Poskytovatel je povinen vést dokumentaci o poskytovaných službách. Objednatel je povinen řídit se pokyny a doporučeními poskytovatele.

 8. Objednatel nesmí poškodit dobré jméno či oprávněné zájmy poskytovatele.

 9. Objednatel je povinen hradit cenu za poskytované služby podle čl. III VOP Atelier Premium a v souladu s ustanoveními Smlouvy.

IV. Informace o ochraně osobních údajů

 1. Objednatel souhlasí s tím, aby poskytovatel sbíral, shromažďoval a zpracovával osobní údaje objednatele, které mu objednatel poskytne, a to v rozsahu nezbytném pro realizaci Smlouvy a naplnění těchto VOP Atelier Premium (dále jen „souhlas se zpracováním osobních údajů“).

 2. Poskytovatel se zavazuje zpracovávat osobní údaje objednatele v souladu s platnými právními předpisy a nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679.

 3. Udělení souhlasu se zpracováním osobních údajů platí i pro případ pozdější změny uvedeného účelu resp. jeho rozšíření, nejde-li o změnu s původním vymezením účelu neslučitelnou.

 4. Poskytovatel má právo zpracovávat tyto osobní údaje: jméno, příjmení, datum narození, adresa trvalého pobytu, korespondenční adresa, telefonní číslo, emailová adresa. Zpracování uvedených osobních údajů je nezbytným předpokladem uzavření a realizace Smlouvy a naplnění těchto VOP Atelier Premium. Bez jejich poskytnutí objednatelem nelze Smlouvu mezi objednatelem a poskytovatelem uzavřít.

 5. Souhlas se zpracováním osobních údajů uděluje objednatel i pro dobu po skončení smluvního vztahu s poskytovatelem, a dále i pro dobu po odvolání souhlasu resp. po skončení účinnosti smlouvy o zpracování osobních údajů. Provozovatel je v těchto případech oprávněn zpracovávat osobní údaje subjektu údajů po dobu tří let z důvodu případného určení, výkonu nebo vymáhání svých právních nároků.

 6. Odvoláním souhlasu se zpracováním osobních údajů není dotčena zákonnost zpracování osobních údajů na základě souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním.

 7. Poskytovatel je oprávněn zpracovávat osobní údaje objednatele i pro marketingové účely, zejména pro tzv. reference. Požádá – li objednatel písemně či elektronicky o vyloučení z referencí, poskytovatel tak neprodleně učiní.

 8. Poskytovatel se zavazuje zachovávat mlčenlivost o všech důvěrných informacích a vyjma případů upravených v odst. 10 tohoto článku není oprávněn je využít bez písemného souhlasu objednatele pro sebe ani třetí osoby, pokud by to bylo v rozporu se zájmy objednatele. Za důvěrné informace se však nepovažují ty informace, které se staly veřejně známými bez přičinění poskytovatele.

 9. Objednatel souhlasí se zasíláním obchodních sdělení ze strany poskytovatele prostřednictvím sdělených kontaktních údajů.

 10. Poskytovatel je oprávněn splnit povinnosti podle Smlouvy a VOP Atelier Premium prostřednictvím třetích osob.

 11. Strany Smlouvy nesmí porušit nebo ohrozit obchodní tajemství druhé smluvní strany.

V. Reklamační řád

 1. V případě pochybení na straně poskytovatele je objednatel oprávněn požadovat přiměřenou náhradu, a to ve formě poskytnutí jiné služby nebo slevy z ceny. Volbu mezi nároky má objednatel pouze v případě, že vady poskytovateli řádně a bezodkladně oznámí. Objednatel je povinen reklamaci uplatnit buď dopisem na adresu sídla poskytovatele nebo e-mailem na adresu podpora@atelier.cz a uvést tyto údaje: označení objednatele nebo klienta, název služby, číslo objednávky, termín zahájení poskytování služby, specifikaci vady a návrh řešení. Reklamace podané telefonicky, osobně či přes sociální sítě nejsou považovány za řádně uplatněné a poskytovatel není povinen se jimi zabývat.

 2. Lhůta pro uplatnění reklamace je 30 kalendářních dnů ode dne, kdy objednatel zjistil pochybení, nejpozději však k poslednímu dni předmětné kampaně/poskytování služby. Poskytovatel má třicetidenní lhůtu k vyřízení reklamace.

VI. Cena poskytovaných služeb

 1. Ceny poskytovaných služeb určuje platný ceník, který poskytovatel zveřejňuje na adrese: www.atelierpremium.cz. Ceny jsou uvedeny bez DPH, DPH se řídí příslušnou právní normou v účinném znění. Konečná cena zvolené služby včetně DPH je stanovena dohodou smluvních stran a je konkretizována ve Smlouvě.

 2. Poskytovatel si vyhrazuje právo ceník služeb změnit. V případě změny ceníku má objednatel právo od Smlouvy odstoupit, a to v souladu s ustanovením čl. V těchto VOP.

 3. Faktura doručená objednateli je splatná ve lhůtě sedmi dnů od jejího doručení.

 4. V případě prodlení s úhradou faktury se objednatel zavazuje zaplatit poskytovateli smluvní úrok z prodlení ve výši 0,25% z dlužné částky denně.

 5. Poskytovatel je oprávněn požadovat zaplacení ceny za poskytování služby předem nebo žádat zálohu.

 6. Má se za to, že služba je uhrazena řádně a včas, byla-li uhrazena ve výši, ve lhůtě splatnosti a pod variabilním symbolem, uvedenými na příslušném předpisu platby. Chybné, částečné či hromadné platby nebudou poskytovatelem akceptovány a budou vráceny na účet odesílatele.

VII. Platební mechanismus

 1. Pokud není určeno jinak, pak doručení a plnění služby probíhá vzdáleně za použití elektronických prostředků. Pokud je služba doručována on-line, je doručení služby bezplatné.

 2. Poplatek za doručení služby formou osobního setkání v místě stanoveném poskytovatelem služby je součástí ceny poskytované služby.

 3. Způsob platby je bezhotovostní a probíhá přes platební bránu GoPay.

 4. Maximální výše platby pro jednorázové a opakované on-line platby je 15,000 Kč.

 5. Plnění služby probíhá on-line, pokud není určeno jinak.

VIII. Ukončení a odstoupení od smlouvy

 1. Tuto smlouvu lze vypovědět bez udání důvodů kteroukoliv ze smluvních stran, s dvouměsíční výpovědní lhůtou, která počíná běžet prvním dnem měsíce následujícího po měsíci, ve kterém byla výpověď druhé straně doručena.

 2. Smluvní strany mohou od Smlouvy odstoupit v případě, kdy dojde k hrubému porušení povinností druhou smluvní stranou. V případě objednatele jde o případ porušení ustanovení čl. III VOP, příp. prodlení se zaplacením platby na základě elektronické výzvy poskytovatele o více než 30 dní po splatnosti. V případě poskytovatele jde o případ prodlení s poskytnutím objednaných služeb o více než 30 dní.

 3. Objednatel může Smlouvu vypovědět v případě oznámení změn VOP nebo změn platného ceníku služeb ze strany poskytovatele. Výpovědní doba je dva měsíce a počíná měsícem následujícím po měsíci, ve kterém je výpověď doručena poskytovateli. Oznámené změny VOP a zvýšení cen za služby nejsou pro objednatele závazné, pokud do pěti dnů od oznámení změn VOP nebo změn platného ceníku služeb poskytovateli sdělí, že se změnami nesouhlasí a Smlouvu z těchto důvodů vypovídá.

 4. Pokud smlouva nestanovuje jinak, odběratel nemá nárok na vrácení peněz z nákupu kreditů. Kredity lze převést na jiný aktivní účet prodejce.
 5. Veškerá právní jednání stran směřující k ukončení smluvního vztahu podle Smlouvy musí být druhé smluvní straně doručena písemně na adresu sídla nebo místa podnikání druhé strany.

IX. Změna VOP

 1. Poskytovatel si vyhrazuje právo VOP změnit, a to v rozsahu přiměřeném tomu, že VOP upravují poskytování služeb většímu počtu osob a poskytovatel se jimi zavazuje dlouhodobě k opětovnému plnění stejného druhu.

 2. Změnu VOP se poskytovatel zavazuje objednateli oznámit nejpozději do tří dnů od zveřejnění změny na internetu, a to na e-mail objednatele. Změna je účinná ode dne doručení oznámení na e-mail objednatele, ledaže objednatel postupuje podle čl. V odst. 3 VOP

 3. Neodstoupí-li objednatel pro nesouhlas se změnou VOP od Smlouvy podle čl. V těchto VOP, má se za to, že změnu VOP bezvýhradně a výslovně přijímá.

 4. Objednatel s možností změny VOP souhlasí.

X. Závěrečná ujednání

 1. Tyto VOP jsou nepřetržitě zveřejněny na adrese: www.atelierpremium.cz/obchodni-podminky.

 2. Tyto VOP jsou účinné ode dne jejich zveřejnění, tj. od 1. 10. 2018.

Poslední aktualizace: 14.09.2019